دسته‌بندی:
۳ دیدگاه


اسامی خلفای اموی و عباسی به ترتیب

ـ خلفاء بنی امیّه

۱ :عثمان بن عفان، ابتداء خلافتش پس از فوت عمر سوم محرم سنه ۲۴ هـ فوتش سنه ۳۵ هـ، مدّت خلافتش یازده سال تقریباً بوده.

۲٫ معاویه بن ابی‌سفیان، ابتدا خلافتش ۲۵ ربیع الاول سنه ۴۱ هـ فوتش اول رجب سنه ۶۰ هـ، مدت خلافتش ۱۹ سال و سه ماه بوده.

۳٫ یزید بن معاویه، ابتداء خلافتش ۶ ماه رجب سنه ۶۰ هـ فوتش ۱۵ ر بیع الاول سنه ۶۴ هـ، مدت خلافتش سه سال و شش یا هشت ماه بوده.

۴٫ معاویه بن یزید، ابتداء خلافتش ۱۵ ربیع الاول سنه ۶۴، سپس خود را از خلافت خلع کرد، مدت خلافتش سه ماهیا چهل روز بوده.

۵٫ مروان بن حَکَم: ابتداء خلافتش در سنه ۶۴ هـ، فوتش اول رمضان سنه ۶۵ هـ، مدت خلافتش ۹ یا ۱۰ ماه بوده.

۶٫ عبدالملک بن مروان: از سنه ۶۵ تا سنه ۷۱ عراق در سیطره عبدالله بن زبیر بوده و عبدالملک در این مدت با او می‌جنگید و مقرّ حکومتش منحصر به شام بوده و قریب به چهارده سال بر عراق نیز مسلط شد، که مجموع حکومتش بیست و یک سال تقریباً بوده.

۷ الولید، پسر عبدالملک است، ابتداء خلافتش در ۱۵ شوال سنه ۸۶ هـ و فوتش در ۱۵ جمادی الآخر سنه ۹۶، و مدت حکومتش تقریباً ده سال بوده.

۸٫ سلیمان پسر دیگر عبدالملک است، ابتداء خلافتش در روز فوت برادرش ولید سنه ۹۶ و فوتش روز ۲۰ صفر سنه ۹۹ هـ و مدت حکومتش دو سال و هفت ماه بوده.

۹٫ عمر بن عبدالعزیز، از نوادگان مروان است، ابتداء خلافتش روز فوت سلیمان سنه ۹۹ هـ و فوتش در رجب سنه ۹٫ هـ و مدت حکومتش دو سال و پنج ماه بوه.

۱۰ یزید بن عبدالملک: ابتدا خلافتش روز فوت عمر بن عبدالعزیز سنه ۱۰۱ هـ و فوتش در ۲۵ شعبان سنه ۱۰۵ و مدت حکومتش چهار سال و یک ماه بوده.

۱۱٫ هشام پسر دیگر عبدالملک است، ابتداء خلافتش بعد از برادرش یزید سنه ۱۰۵ هـ و فوتش در ۶ ربیع الاول سنه ۱۲۵ هـ و مدت حکومتش نوزده سال و هفت‌ماه تقریباً بوده.

۱۲٫ الولید بن یزید، از نواده عبدالملک است، ابتدا خلافتش بعد از هشام سنه ۱۲۵ هـ و در ۲۷ جمادی الآخر سنه ۱۲۶ هـ کشته شد و مدت حکومتش یک سال و پنج ماه بوده.

۱۳٫ یزید بن الولید، این یزید و پدرش ولید هر دو پسران ولید بن عبدالملک هستند، ابتدا خلافتش بعد از کشته شدن ولید ۲۸ جمادی الآخر سنه ۱۲۶ هـ و فوتش ۲۰ شهر ذیحجه، و مدت حکومتش شش ماه بوده.

۱۴٫ مروان الحمار، پسر محمد بن مروان آخرین خلیفه بنی‌امیه است، ابتداء خلافتش در سنه ۱۲۷ و در سنه ۱۳۲ هـ کشته شد، و مدت حکومتش پنج سال و یک ماه بوده.

ـ خلفاء بنی العباس

۱۵٫ ابوالعباس السفّاح، نامش عبدالله پسر محمد پسر علی پسر عبدالله پسر عباس عموی پیغمبر(ص) ابتداء خلافتش ماه ربیع الاول سنه ۱۳۲ هـ فوتش ذیحجه سنه ۱۳۶هـ، مدت حکومتش ۴ سال و چند ماه بوه.

۱۶٫ منصور دوانیقی، برادر سفّاح است، ابتداء خلافتش در سنه ۱۳۶ و فوتش ذیحجه سنه ۱۵۸، و مدت حکومتش ۲۱ سال و ۹ ماه تقریباً بوده.

۱۷٫ المهدی، نامشمحمد پسر منصور است، ابتدا خلافتش در سنه ۱۵۸ هـ فوتش ماه محرم سنه ۱۶۹ هـ و مدت حکومتش ۱۰ سال و پنجاه روز تقریباً بوده.

۱۸٫ الهادی نامش موسی پسر مهدی است، ابتدا خلافتش سنه ۱۶۹ هـ فوتش ماه ربیع الاول سنه ۱۷۰ هـ و مدت حکومتش یک سال و چند ماه بوده.

۱۹٫ هارون الرشید پسر دیگر مهدی است، ابتدا خلافتش در سنه ۱۷۰ هـ و فوتش در سنه ۱۹۳ و مدت حکومتش ۲۳ سال و یک ماه بوده.

۲۰٫ الامین نامش محمد پسر هارون الرشید است، ابتدا خلافتش در سنه ۱۹۳ فوتش در محرم سنه ۱۹۸ هـ و مدت حکومتش ۴ سال و هشت ماه بوده.

۲۱٫ المأمون نامش عبدالله پسر دیگر هارون الرشید است، ابتدا خلافتش سنه ۱۹۸ هـ فوتش در ماه رجب سنه ۲۱۸ و مدت خلافتش ۲۰ سال و پنج ماه بوده.

۲۲٫ المعتصم بالله نامش محمد برادر مأمون است، ابتدا خلافتش سنه ۲۱۸ هـ و فوتش ۱۷ ریع الاول سنه ۲۲۷ هـ و مدت حکومتش ۸ سال و هشت ماه تقریباً بوده.

۲۳٫ الواثق بالله نامش هارون پسر معتصم است، ابتدا خلافتش در ۱۸ ربیع الاول سنه ۲۲۷ هـ، فوتش ۲۴ ذیحجه سنه ۲۳۲، و مدت حکومتش ۵ سال و چند روز بوده.

۲۴٫ المتوکّل نامش جعفر پسر دیگر معتصم است، ابتدا خلافتش سنه ۲۳۲ هـ قتلش در ماه شوال سنه ۲۴۷ و مدت حکومتش ۱۴ سال و ده ماه تقریباً بوده.

۲۵٫ المنتصر بالله نامش محمد پسر متوکل است، ابتدا خلافتش در ماه شوال ۲۴۷ هـ فوتش در ماه ربیع الثانی سنه ۲۴۸، و مدت حکومتش شش ماه بوه است.

۲۶٫ المستعین بالله نامش احمد پسر دیگر معتصم برادر متوکل است، ابتدا خلافتش سنه ۲۴۸ و در محرم سنه ۲۵۲ او را خلع کردند و مدت حکومتش ۳ سال و نه ماه بوده.

۲۷٫ المعتز بالله، نامش محمد پسر دیگر متوکل است، ابتدا خلافتش بعد از خلع مستعین سنه ۲۵۵، و در سنه ۲۵۶ هـ از خلافت خلع گشته و کشته شد و مدت حکومتش سه سال و شش ماه.

۲۸٫ المهتدی بالله نامش محمد پسرزاده معتصم است، ابتدا خلافتش بعد از خلع معتزّ سنه ۲۵۵، و در سنه ۲۵۶ هـ از خلافت خلع و فوت کرد، و مدت حکومتش یازده ماه و پانزده روز تقریباً بوده.

۲۹٫ المعتمد، نامش احمد پسر متوکل است، ابتدا خلافتش در ماه رجب سنه ۲۵۶ هـ فوتش در ماه رجب سنه ۲۷۹ و مدت حکومتش ۲۳ سال و شش ماه بوده.

۳۰٫ المعتضد نامش احمد پسرزاده متوکل است، ابتدا خلافتش در سنه ۲۷۹ فوتش در ماه ربیع الثانی سنه ۲۸۹، و مدت حکومتش ده سال تقریباً بوده.

۳۱٫ المکتفی بالله نامش علی پسر معتضد است، ابتدا خلافتش در سنه ۲۸۹ هـ فوتش در ذی قعده سنه ۲۹۵ و مدت حکومتش شش سال و شش ماه بوده.

۳۲٫ المقتدر بالله نامش جعفر پسر معتضد است، ابتدا خلافتش در سنه ۲۵۹ و در شوال سنه ۳۲۰ کشته شد و مدت حکومتش ۲۴ سال و چند روز بوده.

۳۳٫ القاهر بالله نامش محمد پسر دیگر معتضد است، ابتدا خلافتش در ماه شوال سنه ۳۲۰ و در ماه جمادی الاول سنه ۳۲۲ خلع شده و فوت کرد، و مدت حکومتش یک سال و شش ماه بوده.

۳۴٫ الراضی بالله نامش محمد یا احمد، پسر مقتدر است، ابتدا خلافتش در ماه جمادی اول سنه ۳۲۲ فوتش در ماه ربیع الاول سنه ۳۲۹ و مدت حکومتش ۶ سال و ده ماه بوده.

۳۵٫ المتّقی لله نامش ابراهیم پسر دیگر مقتدر است، ابتدا خلافتش در ربیع الاول سنه ۳۲۹ و در سنه ۳۳۳ او را از خلافت خلع نموده و سُرمه‌ای به چشمش کشیدند کور شد و مدت حکومت ۳ سال و پنج ماه تقریباً بوده.

۳۶٫ المستکفی بالله نامش عبدالله پسرزاده معتضد است، ابتدا خلافتش در سنه ۳۳۳ هـ و در ماه جمادی الآخر سنه ۳۳۴ هـ از خلافت خلع شد، و مدت حکومتش یک سال و چهار ماه بوده.

۳۷٫ المطیع لله نامش فضل پسر مقتدر است، ابتدا خلافتش ماه جمادی الآخر سنه ۳۳۴ هـ و در ماه ذیقعده سنه ۳۶۳ هـ از خلافت خلع شد، و مدت حکومتش ۲۹ سال و پنج ماه بوده.

۳۸ . الطائع لله نامش عبدالکریم پسر مطیع لله است، ابتدا خلافتش بعد از خلع پدرش سنه ۳۶۳ هـ و در سنه ۳۸۱ هـ او نیز خلع شد، مدت حکومتش ۱۷ سال و هشت ماه و شش روز بوده.

۳۹ القادر بالله، نامش احمدپسرزاده مقتدر است، ابتدا خلافتش سنه ۳۸۱ هـ فوتش ۱۱ ذیحجه ۴۲۲ و مدت حکومتش ۴۱ سال و سه ماه بوده.

۴۰٫ القائم بامر الله، نامش عبدالله پسر القادر بالله است، ابتدا خلافتش سنه ۴۲۲ فوتش در ۱۳ شعبان سنه ۴۶۷ هـ و مدت حکومتش ۴۴ سال و هشت ماه بوده.

۴۱٫ المقتدی بامر الله نامش عبدالله پسر زاده القائم بامر الله است، ابتدا خلافتش سنه ۴۶۷ وفاتش ۱۵ محرم سنه ۴۸۷ و مدت حکومتش نوزده سال و هشت ماه بوده.

۴۲٫ المستظهر بالله نامش احمد پسر المقتدی بامر الله است، ابتدا خلافتش سنه ۴۸۷ فوتش ۱۶ ربیع الآخر سنه ۵۱۲ و مدت خلافتش ۲۴ سال و سه ماه تقریباً بوده.

۴۳٫ المسترشد بالله، نامش فضل پسر المستظهر بالله است، ابتدا خلافتش سنه ۵۱۲، و در ۱۷ ذیقعده سنه ۵۲۹ هـ کشته شد، و مدت حکومتش ۱۷ سال و هفت ماه تقریباً.

۴۴٫ الراشد بالله، نامش منصور پسر المسترشد بالله، ابتدا خلافتش بعد از قتل پدرش در ۲۷ ذیقعده سنه ۵۲۹ هـ و مدت حکومتش یکسال تقریباً بوده.

۴۵٫ المقتقی لامر الله نامش محمد پسر مستظهر و عموی الراشد بالله است، ابتدا خلافتش بعد از خلع الراشد بالله ۱۸ ذی حجّه سنه ۵۳۰، فوتش ۲ ربیع الاول ۵۵۵ هـ و مدت حکومتش ۲۴ سال و سه ماه بوده.

۴۶٫ المستنجد بالله نامش یوسف پسر المقتفی است، ابتدا خلافتش بعد از پدرش سنه ۵۵۵ هـ، فوتش ۹ ربیع الآخر سنه ۵۶۶ و مدت حکومتش ۱۱ سال و شش روز بوه.

۴۷٫ المستضئی بامر الله نامش حسن پسر المستنجد بالله است، ابتدا خلافتش بعد از فوت پدرش سنه ۵۶۶ هـ فوتش ۲ ذی قعده سنه ۵۷۵ و مدت حکومتش ۹ سال و هفت ماه بوده.

۴۸٫ الناصر لدین الله نامش احمد پسر المستضئی بامر الله است، ابتدا خلافتش روز فوت پدرش ۲ ذی قعده سنه ۵۷۵ هـ فوتش اول شوال سنه ۶۲۲ هـ و مدت حکومتش ۴۶ سال و ده ماه تقریباً بوده.

۴۹٫ الظاهر بامر الله نامش محمد پسر الناصر لدین الله، ابتدا خلافتش بعد از فوت پدرش سنه ۶۲۲ هـ، فوتش ۱۴ رجب سنه ۶۲۳ و مدت حکومتش نه ماه و چهارده روز بوده.

۵۰٫ المستنصر بالله نامش منصور پسر الظاهر بامر الله است، ابتدا خلافتش بعد از فوت پدرش سنه ۶۲۳، فوتش ۱۰ جمادی الثانی سنه ۶۴۰ هـ و مدت حکومتش ۱۷ سال تقریباً بوده.

۵۱٫ المستعصم بالله نامش عبدالله آخرین خلیفه عباسی است، ابتدا حکومتش بعد از مستنصر سنه ۶۴۰ و در سنه ۶۵۶ هـ به دست هلاکو در بغداد کشته شد و مدت حکومتش ۱۵ سال بوده و در ۲۰ محرم همین سال دولت بنی عباس منقرض گردید.

آن‌چه ما این‌جا درباره حکومت خلفا به عرضتان رساندیم با کتاب «کامل ابن اثیر» تطبیق شده است و تفصیل این قضایا در آن کتاب ثبت است .

پسورد فایل : www.mandegarweb.com
 • ارسال شده توسط :
  شمس کیا
 • تعداد بازدید :
  11 views
اشتراک گذاری
 1. با سلام حضور دوست و سرور گرامی جناب آ قای شمس کیا – ازلطف و عنایت شما متشکرم -به عرض عالی میرسانم که نمونه سوال پایه هشتم (سوال مختلط) درتاریخ های ۲۳آبان ۹۳ – ۱۸آذر۹۳ – ۳دی ۹۳ – یک شنبه ۲۸دی ۹۳ وجود دارد . باسپاس
  گروه مطالعات اجتماعی مقطع دبیرستان دوره اول – شهرستان ازنا – عباسعلی بیات – اسفند ماه ۱۳۹۳

 2. مطالعات اجتماعی پایه هشتم
  برای سوالات چهار گزینه ای زیر پاسخ مناسب را انتخاب کنید.
  ۱)کدام یک از موارد زیر از عناصر اصلی ارتباط نمی باشد؟ ۱ ) فرستنده ۲) پیام ۳) گیرنده ۴) بازخورد
  ۲)عمروعاص در کدام جنگ نقش مهمی در جلوگیری از شکست معاویه داشت؟ ۱)جنگ جمل ۲) جنگ صفین ۳) جنگ نهروان ۴)جنگ خندق
  ۳)چه کسی شهر بغداد را بنا کرد و آن را مرکز حکومت عباسیان قرار داد؟ ۱)هارون الرشید ۲)متوکل عباسی ۳)منصور ۴)سفاح
  ۴)در این دوره افراد از نظر جسمانی دچار تغییراتی می شوند که به آن بلوغ می گویند.
  ۱)نوجوانی ۲)جوانی ۳)بزرگسالی ۴)کودکی
  ۵- عالی ترین مقام رسمی کشور پس ازرهبری کیست؟ ۱- رییس مجلس( ) ۲-رییس جمهور( ) ۳- رییس قوه قضاییه( ) ۴- رییس خبرگان( )
  ۶- بهره گیری ازخدمات حکومتی با کمک فناوری اطلاعات وارتباطات راچه می گویند؟
  ۱- پست الکترونیک( ) ۲-دولت الکترونیک( ) ۳- اینترنت( ) ۴- ماهواره ( )
  ۷- درزمان کدام یک ازحکومت های زیرادبیات فارسی آغازشد؟
  ۱صفاریان-سامانیان( ) ۲علویان- سامانیان( ) ۳علویان- صفاریان( ) ۴غزها-علویان( )
  ۸ –به سند مالی که در آن دولت درامد ها وهزینه های یک ساله کشور را معین می کند.چه می گویند.
  ۱ – مالیات ( ) ۲- صورت حساب ( ) ۳- بودجه ( ) ۴ – اوراق ( )
  ۹ – بهره گیری از خدمات حکومتی با کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات را چه می گویند.
  ۱ – پست الکترونیک ( ) ۲ – امنیت ونظارت () ۳ – فرهنگ عمومی ( ) ۴ – دولت الکترو.نیک ( )
  ۱۰- مرکز حکومت امویان کدام شهر بود.۱– خراسان ( ) ۲ – شام ( ) ۳ – مدینه ( ) ۴ – کوفه ( )
  ۱۱- اولین کسی که از عباسیان به حکومت رسید ………بود. ۱- سفاح ( ) ۲ –منصور ( ) ۳ – هارون ( ) ۴ – مامون ( )
  ۱۲- تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر عهده ی ……………است.
  ۱-رهبر ( ) ۲- شورای نگهبان ( ) ۳- مجلس شورای اسلامی ( ) ۴-مجلس خبرگان ( )

 3. Pin my tail and call me a doyenk, that really helped.